6944138313,6932259184 Τυχερού, Λάρισα gianisgerani@gmail.com